Statut Fundacji

STATUT

Fundacji OBSERWATORIUM SPOŁECZNE

/tekst jednolity na dzień 10 stycznia 2017 r./

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Obserwatorium Społeczne.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Archidiecezję Wrocławską, reprezentowaną przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Józefa Piotra Kupnego, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Wrocławiu przy ul. Katedralnej 11 przez notariusza Agatę Tyc z Kancelarii Notarialnej Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 16. (Repertorium A nr 264/2015).
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.), odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie niniejszego statutu.
 4. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu – Fundacja, o której mowa w ust. 1 – 3 – zwana jest Fundacją.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe. Placówki terenowe tworzone będą na mocy uchwały Zarządu. Placówką terenową kieruje Dyrektor powoływany w drodze uchwały Zarządu na czas określony w tej uchwale.
 4. W ramach Fundacji mogą funkcjonować jednostki o charakterze naukowo-eksperckim. Powołuje je Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, określając ich zadania.
 5. Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa.

§ 5

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator.
 2. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji, ze względu na jej cele, sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 6

 1. Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu podmiotów, chronionego prawem.

 

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 7

Cele Fundacji są następujące:

 1. propagowanie niezbywalnej godności człowieka;
 2. promocja społecznego nauczania Kościoła;
 3. popieranie rozwoju demokracji, państwa prawa, społecznej gospodarki rynkowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
 4. wspieranie małżeństwa i rodziny, polityki społecznej i demograficznej;
 5. wspieranie pojednania, porozumienia i dialogu w życiu społecznym,
 6. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk społecznych i filozoficznych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność analityczno-badawczą: przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz; monitorowanie debaty publicznej;
 2. działalność edukacyjno-dydaktyczną: udostępnianie danych, dokumentów i studiów z zakresu nauk społecznych a szczególnie katolickiej nauki społecznej; organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, wykładów publicznych, odczytów i prelekcji popularyzatorskich, festiwali i wydarzeń kulturalnych; organizowanie warsztatów i spotkań formacyjnych; przyznawanie stypendiów i grantów na badania naukowe;
 3. działalność wydawniczą: prowadzenie witryny internetowej oraz aktywność w ramach mediów społecznościowych; wydawanie publikacji, informatorów, broszur;
 4. działalność dokumentacyjno-archiwistyczną: gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z katolicką nauką społeczną; dokumentowanie i udostępnianie przejawów społecznej aktywności człowieka;
 5. udział w debacie publicznej: publicystyka, komentarze i wywiady ekspertów i zespołu Obserwatorium Społecznego; prowadzenie kampanii społecznych; inicjowanie akcji społecznych.

§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, jako działalność pomocniczą.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 • Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • Nadawanie programów radiofonicznych;
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 • Działalność związana z tłumaczeniami;
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 1. Fundacja prowadzić będzie nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
 • Działalność analityczno-badawczą, w tym przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz, monitorowanie debaty publicznej;
 • Działalność edukacyjno-dydaktyczną, w tym udostępnianie danych, dokumentów i studiów z zakresu nauk społecznych a szczególnie katolickiej nauki społecznej, organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, wykładów publicznych, odczytów i prelekcji popularyzatorskich, festiwali i wydarzeń kulturalnych, organizowanie warsztatów i spotkań formacyjnych, przyznawanie stypendiów i grantów na badania naukowe;
 • Prowadzenie witryny internetowej oraz aktywność w ramach mediów społecznościowych;
 • Działalność dokumentacyjno-archiwistyczną, w tym gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z katolicką nauką społeczną, dokumentowanie i udostępnianie przejawów społecznej aktywności człowieka;
 • Udział w debacie publicznej, w tym publicystykę, komentarze i wywiady ekspertów i zespołu Obserwatorium Społecznego, prowadzenie kampanii społecznych, inicjowanie akcji społecznych;
 • Działalność wydawniczą w postaci wydawania książek, wydawania wykazów oraz list, wydawania gazet i broszur informacyjnych, a także inną działalność wydawniczą z wyłączeniem wydawania czasopism i pozostałych periodyków.
 1. Fundacja prowadzić będzie odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
 • Działalność analityczno-badawczą, w tym przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz, monitorowanie debaty publicznej;
 • Działalność edukacyjno-dydaktyczną, w tym udostępnianie danych, dokumentów i studiów z zakresu nauk społecznych a szczególnie katolickiej nauki społecznej, organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, wykładów publicznych, odczytów i prelekcji popularyzatorskich, festiwali i wydarzeń kulturalnych, organizowanie warsztatów i spotkań formacyjnych, przyznawanie stypendiów i grantów na badania naukowe;
 • Prowadzenie witryny internetowej oraz aktywność w ramach mediów społecznościowych;
 • Działalność dokumentacyjno-archiwistyczną, w tym gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z katolicką nauką społeczną, dokumentowanie i udostępnianie przejawów społecznej aktywności człowieka;
 • Udział w debacie publicznej, w tym publicystykę, komentarze i wywiady ekspertów i zespołu Obserwatorium Społecznego, prowadzenie kampanii społecznych, inicjowanie akcji społecznych;
 • Działalność wydawniczą w postaci wydawania książek, wydawania wykazów oraz list, wydawania gazet i broszur informacyjnych, a także inną działalność wydawniczą z wyłączeniem wydawania czasopism i pozostałych periodyków.

 

 Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Majątek Fundacji stanowią:
 • nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie trwania jej działalności,
 • dochody z majątku Fundacji,
 • darowizny, spadki i zapisy,
 • dotacje i subwencje;
 • dochody z własnej działalności statutowej,
 • dotacje i środki z ofiarności publicznej,
 • środki pozyskane z funduszy unijnych,
 • środki uzyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z niniejszym Statutem.
 1. Majątkiem Fundacji zarządzają powołane do tego organy na mocy niniejszego Statutu.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd, po uzyskaniu zgody Fundatora, może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13

W ramach działalności Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna;
 1. Członkiem Zarządu Fundacji i członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji może składać się z jednego do trzech członków, którym mogą być powierzone stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Fundator przy każdorazowym powołaniu i odwołaniu Członka Zarządu stosownie do § 15 ust. 2 Statutu.
 1. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Fundatora
 2. Członek Zarządu jest powoływany na czas nieoznaczony i może być odwołany w każdym czasie.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu. Rezygnację Członek Zarządu składa Fundatorowi.
 4. Osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu może zawrzeć z Fundacją umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną na warunkach ustalonych przez Fundatora.
 5. W czynnościach prawnych oraz w sporze pomiędzy Członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji niezastrzeżone do kompetencji Komisji Rewizyjnej lub Fundatora, a w szczególności:
 • realizacja celów Fundacji,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, biurowej i księgowej działalności Fundacji,
 • dbałość o gospodarność w dysponowaniu środkami Fundacji,
 • przyjmowanie wpłat na rzecz Fundacji, ofiar, spadków, darowizn, odpisów i zapisów, subwencji, dotacji;
 • składanie sprawozdań zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • uchwalanie rocznych planów działania i planów finansowych Fundacji;
 • składanie Fundatorowi na koniec roku kalendarzowego oraz na każde jego żądanie sprawozdania z działalności Fundacji;
 • występowanie do Fundatora z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją oraz na likwidację Fundacji.

§ 17

 1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest jeden członek Zarządu.
 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z Członków Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.
 3. W zakresie czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających o wartości ponad 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.
 4. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie. W przypadku Zarządu dwuosobowego Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających przy jednomyślności wszystkich Członków Zarządu. W przypadku Zarządu trzyosobowego Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
 6. O posiedzeniach Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
 7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
 1. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin Zarządu, który wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji i składa się z trzech członków powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony. Członkom Komisji Rewizyjnej Fundator powierza stanowiska Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej.
 2. Fundator może odwołać członka Komisji Rewizyjnej w każdym czasie.
 3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek odwołania, rezygnacji lub śmierci. Rezygnację Członek Komisji Rewizyjnej składa Fundatorowi.
 4. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin swojego działania. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przewodniczy im.
 8. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin swojego działania. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 19

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów,
 • kontrola finansowej i majątkowej działalności Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
 • zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd Fundacji projektów rocznych planów działania oraz planów finansowych Fundacji;
 • składanie Fundatorowi na koniec roku kalendarzowego oraz na każdego jego żądanie opinii o działalności Fundacji oraz o działalności Zarządu Fundacji.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 20

Uprawnionym do zmiany statutu i celów Fundacji jest Fundator.

§ 21

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator.

§ 22

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Fundacja podlega likwidacji na mocy decyzji Fundatora. W decyzji o likwidacji Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele określone w § 7 Statutu Fundacji.

 

 

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r.,        ——————————————————————

/W imieniu Fundatora – Archidiecezji Wrocławskiej

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Piotr Kupny –

Arcybiskup Metropolita Wrocławski/