Konferencja Naukowa – zaproszenie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Społeczeństwo a szkoła XXI wieku.
Szkoła kształci i/lub wychowuje…

Reforma oświatowa z 2017 r., ale także reforma szkolnictwa wyższego i nauki z 2018 r. na nowo ożywiły dyskusje na temat celów współczesnej edukacji zarówno na poziomie elementarnym, jak i na poziomie szkolnictwa wyższego. Niewątpliwie poziom kształcenia na studiach wyższych jest zależny od poziomu nauczania na etapie szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. Coraz częściej stosuje się takie określenia jak: innowacyjna szkoła, nowoczesna szkoła, bezpieczna szkoła. Niektórzy także szukają odpowiedzi na pytanie, czy celem współczesnej szkoły jest także wychowywanie dzieci i młodzieży. Między innymi taki cel stawia przed współczesną szkołą ustawodawca w preambule Prawa Oświatowego.

W takich oto nurtach, zapraszamy do dyskusji na polu naukowym wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji naukowej: pedagogów, psychologów, nauczycieli przedmiotowych, filozofów, socjologów, politologów oraz prawników. W konferencji mogą brać udział: studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi na różnych szczeblach.

Konferencja odbędzie się w dniu 31.01.2023 r. we wtorek – rozpoczęcie godzina 9:30 – w formie ONLINE za pomocą platformy MS Teams. Organizatorzy zapewniają przesłanie na wskazane adresy korespondencyjne, certyfikatów o uczestnictwie czynnym/biernym w ciągu 30 dni od daty konferencji.

Abstrakty (maksymalna długość – pół strony A4) wraz z personaliami, tytułem zawodowym/stopniem naukowym oraz adresem email do kontaktu w formie WORD/PDF należy przesyłać na adres poczty elektronicznej konferencji: konferencja.spoleczna@obserwatoriumspoleczne.pl do dnia 15.01.2023 r. (tj. niedziela). Sekretarz konferencji dr Michał Stachurski