Pilczycki Skarbiec Historii – Żywi wobec umarłych

16 listopada br. w ramach projektu popularyzującego historię Kościoła pt. Pilczycki Skarbiec Historii realizowanego przez rzymskokatolicką parafię pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny we Wrocławiu – Pilczycach i Fundację Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie i prelekcja pt. Żywi wobec umarłych. Referat wygłosił ks. Stanisław Wróblewski Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Kościoła na Śląsku FOS.

W swoim wystąpieniu przedstawił zarys historyczny powstawania i kształtowania się nekropolii w cesarstwie rzymskim oraz ich koncepcję w myśli chrześcijańskiej teologii i symboliki przedstawiając szerzej dwa miejsca pochówku: katakumby i cmentarz. Zaprezentował, na podstawie norm prawa rzymskiego i tradycji, znaczenie oraz szczególną ochronę miejsc pochówku łącznie z ujętymi formami znieważenia grobu, jak również sankcjami karnymi za dopuszczenie się tego typu czynów. W ten sposób słuchaczom przybliżona została także troska o groby i miejsca pamięci o zmarłych będąca cechą zachodniej cywilizacji. Prelegent odwołując się do starożytnych źródeł literackich ukazał znaczenie pojęć związanych z tematyką funeralną i sepulkralną. Wyjaśniona została także pierwotna funkcja krypty, sarkofagu, oraz epitafium jako formy upamiętnienia oraz przekazu myśli o życiu i przemijaniu człowieka.

Jako podsumowanie swojej refleksji autor przytoczył słowa modlitwy za zmarłych św. Serapiona z Thmuis, egipskiego ojca pustyni zmarłego po 362 r. autora zaginionego przez wieki Euchologionu, odnalezionego dopiero w XIX wieku na Górze Atos zawierającego modlitwy i anafory, związane bezpośrednio z liturgią celebrowaną w Kościele koptyjskim.