PROJEKT: SHIELD

SHIELD (solutionS to enHance Interfaith protEction of pLaces of worship from terrorist Danger)

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej (ISFP – The Internal Security Fund Police) na lata 2014-2020


SHIELD to projekt finansowany przez Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej (European Union’s Internal Security Fund), którego celem jest ochrona miejsc kultu przed zagrożeniami związanymi z ekstremizmem i atakami terrorystycznymi na miejsca kultu i budynki religijne. Wdrażając analizę czynników ryzyka, SHIELD ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach kultu poprzez poprawę koordynacji, współpracy i komunikacji pomiędzy organami ścigania, władzami publicznymi, przywódcami religijnymi i kongregacjami.

Połączenie analizy czynników ryzyka i ochrony w ramach projektu SHIELD łączy zainteresowane strony i grupy docelowe w celu opracowania nowych środków zapewniających ochronę tych miejsc przed atakami terrorystycznymi i poprawę zdolności przeżycia wiernych różnych wyznań.

Konsorcjum SHIELD składa się z 18 partnerów z 10 krajów UE, zaangażowanych na dwa lata: od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r.

 

Działania zaplanowane do realizacji w projekcie

W projekcie SHIELD przewidziano do realizacji 4 główne pakiety prac:

 1. Ocena ryzyk związanych z atakami terrorystycznymi na miejsca kultu i budynki religijne (odpowiednio dla chrześcijaństwa, judaizmu i islamu). Celem jest stworzenie podstaw do zdefiniowania strategii zapobiegania i łagodzenia skutków ataków terrorystycznych poprzez szeroką ich analizę na przestrzeni ostatnich dwóch dekad oraz określenie wspólnych tendencji.
 2. Identyfikacja środków bezpieczeństwa i ochrony. Cel: identyfikacja środków bezpieczeństwa i procedur, które mogą być użyteczne i mogą poprawić słabe punkty zidentyfikowane podczas wcześniejszego etapu;
 3. Opracowanie sesji szkoleniowych i symulacji, aby przetestować, zatwierdzić i ocenić rozwiązania metodologiczne, technologiczne i proceduralne zidentyfikowane na wcześniejszym etapie realizacji projektu;
 4. Działania promocyjne zapewnią dotarcie i zaangażowanie interesariuszy oraz grup docelowych.

Rezultatami projektu będą publikacje oraz spotkania, takie jak warsztaty i konferencje, mające na celu podniesienie świadomości i informacji w grupach docelowych na temat praktycznych środków i narzędzi zwiększających ochronę miejsc kultu.

 

Partnerzy:

 1. SYNYO GmbH, AT
 2. Zanasi & Partners SRL, IT
 3. Fundacja Obserwatorium Społeczne, PL
 4. Fundacion Euroarabe de Altos Estudios, ES
 5. Institutul Intercultural Timisoara, RO
 6. TECOMS SRL, IT
 7. Spin System ASBL, BE
 8. Hochschule Für Den Öffentlichen Dienst in Bayern, DE
 9. Município do Barreiro, PT
 10. Europe Islamic Association, IT
 11. ISGAP Europe, IT
 12. European Organisation gor Security, BE
 13. Polskie Towarzystwo Oceny Technologii, PL
 14. Italpol Vigilanza SRL, IT
 15. Centro Internazionale di Ricerca Sistemica, IT
 16. Fondazione Amici della Cattedrale, IT
 17. Glavna Direktsia Natsionalna Politsia, BG
 18. Orszagos Rabbikepzo Zsido Egyetem, HU

 

Oficjalna strona projektu: shieldproject.eu