Człowiek w Ojczyźnie uszanowany…

W październiku 2015 r. ukazał się tom Człowiek w Ojczyźnie uszanowany. Jest to 14 numer serii Konferencje i Sesje Naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy zredagowany przez ks. Janusza Michalewskiego i Tadeusza Chlipałę.

Ta praca zbiorowa zawiera materiały sympozjum popularnonaukowego „Człowiek w Ojczyźnie umiłowany”, które odbyło się 23 października 2014 r. w Świdnicy. Była to już dziewiąta sesja popularnonaukowa zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy i Okręgowy Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” we Wrocławiu. Jej celem było przybliżenie nauczania społecznego Kościoła, co jest swoistym podsumowaniem poprzednich sesji poświęconych katechezie papieża Jana Pawła II. Jak powiedział we wprowadzeniu Henryk Koch, nauczanie społeczne Kościoła było zasadniczym przesłaniem orędzia Jana Pawła II, ponieważ odnosił się on do współczesnych problemów przez pryzmat Ewangelii. Ponadto aż trzy encykliki poświęcił stricte społecznej nauce Kościoła. W encyklice Sollicitudo rei socialis napisał, że „nauczanie i upowszechnianie nauki społecznej wchodzą w zakres ewangelizacyjnej misji Kościoła”. W adhortacji apostolskiej Christifideles laici przypomniał, że: „Rzeczą nieodzowną, zwłaszcza dla katolików świeckich w różny sposób zaangażowanych na polu społecznym i politycznym, jest dokładniejsza znajomość społecznej nauki Kościoła”. Nauka społeczna Kościoła wspiera i rozjaśnia rolę stowarzyszeń, ruchów i grup świeckich zaangażowanych w chrześcijańskie ożywianie różnych dziedzin życia społecznego.

Tytuł konferencji Człowiek w Ojczyźnie uszanowany został zaczerpnięty z nauczania społecznego Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przez cały niełatwy przecież okres powojenny upominał się o godność i wolność człowieka. Człowiek bowiem ma nie tylko pracować, ale także ma prawo do godnego życia i godności w pracy. Warto pamiętać, że postęp tworzy praca ludzi wolnych, a nie niewolników. Prawa człowieka wyrażają się w możliwości swobodnego wyboru decyzji i działania na płaszczyźnie kulturowej, małżeńsko-rodzinnej, politycznej, gospodarczo-społecznej i religijnej, ponieważ człowiek dąży do istnienia, do miłości, prawdy i wolności, sprawiedliwości, jedności i pokoju.

Prymas Wyszyński mówił, że człowiek jest uszanowany, gdy uznana jest jego wysoka godność, godność dziecka Bożego. „Trzeba więc uznać wysoką godność człowieka. Trzeba – po drugie – uznać jego znaczenie dla rodziny i narodu. Człowiek […] ma wartość niezależną od ustroju, bo jego wartość wywodzi się z Boga samego. […] Musiał ją człowiek przynieść ze sobą od Stwórcy”.

Dziś, mimo że upłynęło już 25 lat od wybuchu „Solidarności”, pytanie o godność i poszanowanie człowieka jest nadal zasadne, a nawet ma szczególne znaczenie wobec prób narzucania różnorodnych narzędzi kontroli społecznej ograniczających wolność człowieka, jak i wobec szerzących się pseudohumanizmów oraz ideologii neomarksistowskich redukujących człowieka do kategorii rzeczy. W książce tej zamieszczono zapis debaty panelowej: Czy po 25 latach odzyskania wolności w Polsce człowiek jest w naszej Ojczyźnie uszanowany ?, w której udział wzięli: ks. bp dr Adam Bałabuch, ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, ks. dr Krzysztof Adamski, Kazimierz Kimso, Janusz Dobrosz i Tomasz Nakielski.

W publikacji znajduje się także encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis oraz artykuł księdza biskupa Ignacego Deca, który stanowi odczytanie tegoż dokumentu na nowo po 35. latach. Warto więc sięgnąć do omawianych materiałów.

Dr Małgorzata Jaszczuk-Surma

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.